សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

កិត្តិយសរបស់យើង។

Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នៃមនុស្សតម្រង់ទិស ការកសាងម៉ាកយីហោ និងសេវាកម្មទីផ្សារ។វាមានកម្លាំងបច្ចេកទេសខ្លាំង និងឧបករណ៍ដំណើរការ និងសាកល្បងពេញលេញ ហើយបានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។

កិត្តិយស
កិត្តិយស
កិត្តិយស
កិត្តិយស